Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do którego dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia. W karcie przedstawiono poziomy hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie określone w drodze przeprowadzonego modelowania. Jeden z organów opiniujących wezwał do określenia prognozowanego poziomu dźwięku na granicy terenów chronionych akustycznie, ale z uwzględnieniem tła akustycznego. Czy wezwanie organu jest zasadne? Czy do otrzymanego w wyniku modelowania poziomu dźwięku należy dodać wartość tła akustycznego, które należałoby określić w drodze pomiarów?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z metodyką referencyjną dotyczącą oceny poziomu hałasu w środowisku chronionym akustycznie, wskazaną w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542), w części F - "Obliczeniowe metody oceny hałasu emitowanego do środowiska", w obliczeniach określamy poziom hałasu w punktach obliczeniowych pochodzący wyłącznie od analizowanego zakładu. Nie ma więc potrzeby uwzględniać tła akustycznego w celu oceny oddziaływania wyłącznie analizowanego zakładu na środowisko akustyczne, które np. uwzględniamy w pomiarach, ponieważ ma wpływ na ich wynik. Natomiast w celu oceny oddziaływań skumulowanych ze źródeł istniejących hałasu na danym terenie i nowych związanych z przedsięwzięciem uwzględnienie tła jest konieczne.
Z pewnością jednak nie ma takich wymagań dla karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.
Przepis art. 3 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś. nie wymaga, aby w karcie informacyjnej uwzględniać ocenę jakichkolwiek oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, w tym np. obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu czy też hałasu w środowisku. To są wymagania dla raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Co prawda, według art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a ww. u.o.o.ś. do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, oraz załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, ale nie są do informacje wymagane dla karty informacyjnej, a ich podstawowym celem jest ustalenie stron postępowania.
W praktyce inwestorzy często rozszerzają zakres karty informacyjnej względem wymaganego ustawą, aby nie sporządzać raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (oszczędność czasu i pieniędzy), a organy do przedstawionych informacji mają uwagi, stąd takie stanowisko organu jak opisane w pytaniu.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.