Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju skierowało właśnie do konsultacji społecznych projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.  Jego adresatami są  osoby o dochodach uniemożliwiających samodzielny zakup mieszkania " oraz deweloperzy.  Dopłaty będą  dla osób zasiedlających nowe budynki.

Kto może liczyć na wsparcie

Zgodnie z projektem gospodarstwo jednoosobowe będzie mogło ubiegać się o dopłatę, jeżeli jego średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Oznacza to, że obecnie o dopłatę mogłyby się starać osoby  samotnie zarabiające do 2562,91 zł miesięcznie.  Projekt zakłada, że w przypadku pozostałych gospodarstw domowych sześćdziesięcioprocentowy próg będzie zwiększany o 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę. Dla  dwuosobowego gospodarstwa limit wyniesie więc 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a  dla trzyosobowego - 120 proc., a czteroosobowego 150 proc. W drugim półroczu 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wynosił 4271,51 zł. Dochód czteroosobowej rodziny musiałby wynieść mniej niż 6 407 zł, czyli 1601 zł na osobę. Dla rodzin sześcioosobowych próg zostałby zwiększony do 210 proc. i wyniósłby 8970,17 zł, czyli 1495,03 zł na osobę. Wsparcie finansowe ma być przyznawane na okres dziewięciu lat. Jednakże po trzech i sześciu latach dofinansowanie będzie stopniowo zmniejszane.

W jakiej wysokości

Wysokości dopłaty będzie równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty  w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, jego powierzchni oraz współczynnika dopłaty. Współczynnik będzie wynosił 1,8 proc. przez pierwsze 36 miesięcy, 1,2 proc. w kolejnych 36 m-cach   0,6 proc. – w pozostałym okresie.

Przykładowo czteroosobowa rodzina w Gdańsku będzie mogła liczyć maksymalnie na 491 zł dopłaty, we Wrocławiu - 475 zł, a w Łodzi - 370 zł przez pierwsze 3 lata.

Aby otrzymać dopłatę, mieszkanie musiały służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy oraz innych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i być użytkowany przez najemcę na zasadzie pierwszego zasiedlenia, które musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji. Ponadto mieszkanie nie może wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu gminy, za wyjątkiem lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.Ponadto projekt zakłada, że beneficjenci dopłat będą weryfikowani co trzy lata.

   Prawo nieruchomości. Użytkowanie  wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami >>.

Kryteria pierwszeństwa ustali rada

Projekt nie określa, kto będzie miał pierwszeństwo w przyznaniu dopłat. Przewiduje, że kryteria kryteriów pierwszeństwa skorzystania z dopłat określą rady gmin, ale z enumeratywnego katalogu wskazanego w ustawie Wśród nich są m.in.: wysokości dochodów, wychowywania dziecka, posiadania w przeszłości prawa do lokalu, stopień niepełnosprawności, a także wiek. Rada będzie mogła, w drodze uchwały, nadać części kryteriów charakter bezwzględnie obowiązujący.  

2 mld zł rocznie za pięć lat
Projektodawcy zakładają, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. i od tego roku będą przyznawane pierwsze dopłaty. W pierwszym roku działania programu będzie to - 400 mln zł. W  kolejnych latach kwota będzie zwiększana. W 2020 roku - 800 mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku - 1,6 mld zł, a począwszy od 2023 roku do 2027 roku - 2 mld zł rocznie.
 
Program będzie finansowany ze środków Funduszu Dopłat, w ramach wydatków określonych w Narodowym Programie Mieszkaniowym na wsparcie systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe" - wskazują projektodawcy. Ponadto zakłada się, że Fundusz Dopłat będzie mógł być dodatkowo zasilany środkami ze sprzedaży nieruchomości gruntowych znajdujących się w Krajowym Zasobie Nieruchomości.
.