Odpowiedź:
Zbieranie zużytego sprzętu podlega zarówno przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) – dalej u.o. jak i przepisom ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) – dalej u.z.s.e.e.

Uzasadnienie:
Artykuł 41 ust. 1 u.o. stanowi, że m.in. zbieranie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Akt u.o. określa organy uprawnione do wydania takich zezwoleń oraz zasady ich wydawania. Dodatkowo w przypadku zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedsiębiorca jest obowiązany spełnić wymagania określone przepisami u.z.s.e.e. Jednym z tych obowiązków jest zarejestrowanie się w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Przedsiębiorca zbierający zużyty sprzęt powinien także, zgodnie z art. 45 ust. 1 u.z.s.e.e., przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacje zawierające:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
  2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

Akt u.z.s.e.e. określa również wymagania dotyczące miejsca, w których jest magazynowany zbierany zużyty sprzęt. Miejsce to powinno być wyposażone w:

  1. zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska – w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
  2. utwardzone podłoże;
  3. zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

Prowadzenie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wiąże się również z dodatkowym obowiązkiem sprawozdawczym. Na podstawie art. 237a ust. 1 pkt 3 u.o. zbierający zużyty sprzęt ma obowiązek złożenia do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 14.12.2016 r.