Pytanie
Pracownik urodził się w lipcu 1979 r. i tym samym w lipcu 1995 r. ukończył 16 lat, mieszkał z rodzicami na wsi, uczęszczał do szkoły średniej oddalonej ok.12 km od miejsca zamieszkania. Przed i po szkole pracował w gospodarstwie rolnym do dnia 30 września 1998 r.
Następnie rodzice (akt notarialny z dnia 28 października 1997 r.) przekazali gospodarstwo rolne pracownikowi o powierzchni 1,01 ha, na którym również pracował, ucząc się jeszcze w szkole średniej. Po zdaniu matury pracownik otrzymał decyzję KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników od dnia 30 maja 1998 r. do dnia 30 września 1998 r., z wyliczoną kwotą tj. od daty zakończenia klasy maturalnej, gdzie ubezpieczenie uczniowskie już pracownika nie obowiązywało.
W dniu 1 października 1998 r. pracownik podjął pracę na podstawie umowy o pracę i pracuje do chwili obecnej. Urząd Gminy wydał zaświadczenie o ciągłym zameldowaniu pod wskazanym adresem (w miejscu gospodarstwa domowego) i stwierdził, że nie posiada dokumentów stwierdzających okresów pracy w gospodarstwie rolnym. W następstwie czego pracownik udowodnił tę pracę zeznaniami dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na tym terenie, które przedłożył w zakładzie pracy.
Czy pracownikowi można zaliczyć przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy w okresie od lipca1995 r. do 30 września 1998 r.?