W myśl § 110 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) odbioru rusztowania dokonuje osoba uprawniona lub kierownik budowy.
W przypadku, gdy prowadzone prace nie wymagają kierownika budowy, jakie uprawnienia musi posiadać osoba, która dokona odbioru, a także sprawdzenia rusztowania?

Przepis § 110 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) - dalej r.b.h.r.b dopuszcza do użytkowania rusztowania po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Nie sprecyzowano jednak, jakie uprawnienia powinna mieć ta osoba. Interpretując ten przepis, najczęściej wymienia się osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr.bud. Z takim poglądem można również spotkać się w wypowiedziach przedstawicieli Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.

Można też założyć, że skoro w pierwszej kolejności, jako odbierającego rusztowanie, wymienia się w r.b.h.r.b. kierownika budowy, a w drugiej kolejności dopuszcza się uprawnioną osobę - to uprawniona osoba powinna mieć uprawnienia budowlane takie jak kierownik budowy. Dd kierownika budowy wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Podobna zasada powinna obowiązywać podczas okresowego sprawdzania rusztowania.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 i 4 pr.bud. do uzyskania uprawnień budowlanych wymagane jest: 1. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) posiadanie wyższego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności, b) odbycie dwuletniej praktyki na budowie; 2. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) posiadanie średniego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności lub pokrewnego wyższego wykształcenia, b) odbycie pięcioletniej praktyki na budowie.

Przepis § 110 ust. 2-3 r.b.h.r.b. wymaga, aby odbiór rusztowania potwierdzony był wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien określać: użytkownika rusztowania; przeznaczenie rusztowania; wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; datę przekazania rusztowania do użytkowania; oporność uziomu; terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
Kazimierz Kościukiewicz