Jakie sankcje poniesie posiadacz odpadu (odpad wydobywczy o kodzie 01 04 12) wykorzystując go w procesie technologicznym (odzysk zgodnie z posiadaną decyzją) po upływie 3 lat jego magazynowania?
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., w art. 63 ust. 3, przewiduje trzyletni okres magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania), jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów. Tymczasem zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi, definiowanymi jako odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż (art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.), określa ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.) – dalej u.o.w. Zgodnie z art. 7 ust. 3 u.o.w., magazynowanie odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne jest dopuszczone przez okres nie dłuższy niż rok. Natomiast w myśl art. 7 ust. 4 u.o.w., magazynowanie niezanieczyszczonej gleby, odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu oraz odpadów wydobywczych obojętnych, zostało dopuszczone przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Po upływie ww. okresów, posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany poddać odpady wydobywcze odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym składowaniu w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Przekraczanie dopuszczalnych okresów magazynowania odpadów wydobywczych, podobnie jak magazynowanie lub składowanie odpadów wydobywczych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, zgodnie z art. 45 ust. 4 u.o.w., podlega karze grzywny do 100 000 zł albo karze aresztu.

Przepisów u.o.w. nie stosuje się do odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, które nie są bezpośrednio związane z tymi działaniami (art. 2 ust. 1 pkt 1 u.o.w.).Anna Nieć