Odpowiedź:
Karą za nieprzestrzeganie wymagań określonych w r.w.o.o.k. może być wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9j ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – dalej u.u.c.p.g., który stanowi, że wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Jeżeli przedsiębiorca magazynuje zmieszane odpady komunalne jedynie z powodu niewykorzystania pojemności śmieciarki nie można go ukarać karą administracyjną, o której mowa w art. 9x ust. 3 pkt 3 u.u.c.p.g., bowiem przepis ten dotyczy innej sytuacji, a mianowicie przekazywania odpadów do instalacji innej niż RIPOK.

Uzasadnienie:
Paragraf 4 pkt 5 r.w.o.o.k jest przepisem wprost obowiązującym wszystkich przedsiębiorców transportujących odpady komunalne bez jakichkolwiek wyjątków. Oznacza on, że każdego dnia, niezależnie od tego czy śmieciarka jest zapełniona zmieszanymi odpadami komunalnymi, czy też można byłoby następnego dnia uzupełnić ją o kolejną partię odpadów, przedsiębiorca ma obowiązek przewieźć je do RIPOK bez magazynowania ich na terenie bazy magazynowo-transportowej.

Koresponduje z tym art. 9e ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g., który nakazuje bezpośrednie przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych bezpośrednio do RIPOK. Oznacza to, w mojej ocenie, że zgodnie z u.u.c.p.g., zmieszane odpady komunalne nie powinny być magazynowane, a powinny być dostarczane bezpośrednio do RIPOK bez uprzedniego przeładunku/rozładunku.

Zasadę tę potwierdza art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), zakazując zbierania zmieszanych odpadów komunalnych poza miejscem wytwarzania. Zakazu tego nie stosuje się do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w stacji przeładunkowej prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego RIPOK lub prowadzącego ponadregionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Jak wynika z powyższego przedsiębiorca nie może dowolnie decydować kiedy przekaże odebrane odpady do RIPOK.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów