Firma X chce prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów z leśnych parkingów. Właścicielem pojemników (koszy) do zbierania odpadów jest nadleśnictwo.
Czy wystarczy zezwolenie na transport odpadów o kodzie 20 03 01?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że odpady klasyfikowane zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), pod kodem 20 03 01 - stanowią odpady komunalne. W świetle zapisów art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) - dalej u.u.cz.p.g., na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagane jest uzyskanie zezwolenia, którego w drodze decyzji udziela, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usługi. Jeżeli zatem firma X, zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a nie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzącą tego rodzaju działalność na obszarze własnej gminy, wówczas zobowiązana będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w przywołanym powyżej art. 7 u.u.cz.p.g. Warto przy tym zaznaczyć, że w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.cz.p.g., właścicielem nieruchomości są również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Należy ponadto podkreślić, na co zwrócono również uwagę w wyjaśnieniu Ministerstwa Środowiska, z dnia 20 października 2004 r. sygn. DP 024-368/04/MD, że niezależnie od posiadanego zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych (w przypadku prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), wymagane jest również (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) uzyskanie zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) - dalej u.o. W przypadku prowadzenia jedynie transportu odpadów, konieczne byłoby zatem uzyskanie również zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydawanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów, zgodnie z art. 28 u.o. Warto przy tym zaznaczyć, że w świetle zapisu art. 25 ust. 6 u.o., prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych jest obowiązany dostarczyć je do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Anna Nieć