Czy regulamin rozliczenia zużycia wody w jednym budynku wielolokalowym powinien regulować tylko rozliczenie różnicy wskazań podliczników i licznika głównego?
Czy powinien poruszać także inne aspekty rozliczenia wody, np. zasady rozliczenia lokali nieopomiarowanych poprzez ryczałt, a lokali opomiarowanych poprzez wskazanie podlicznika?
Czy regulamin może wprowadzić opłatę za fizyczny odczyt liczników dokonany przez zarządcę nieruchomości?

Regulamin rozliczania wody powinien regulować wszelkie kwestie z tym związane. Kwestia, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), tj. rozliczanie różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, jest tylko jednym z wielu zagadnień, jakie powinny zostać określone w regulaminie rozliczania wody. Poza tym, w regulaminie powinny zostać ustalone m.in.: zasady dokonywania odczytów wodomierzy i rozliczeń w lokalach opomiarowanych oraz nieopomiarowanych, procedura reklamacji rozliczania kosztów zużycia wody, obowiązki lokatorów oraz zarządcy budynku, przykładowo w zakresie związanym z utrzymywaniem liczników w należytym stanie technicznym, kontroli oplombowania, itp. Jeśli natomiast chodzi o możliwość pobierania opłat za odczyt liczników przez zarządcę, to jest to dość kontrowersyjne chociażby z uwagi na fakt, iż osoba pełniąca funkcję zarządcy budynku co do zasady otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu. Dokonywanie odczytu liczników mieści się w ramach czynności zwykłego zarządu, z tytułu którego zarządca otrzymuje wynagrodzenie, tak więc nie jest wskazane pobieranie jeszcze dodatkowo opłat za poszczególne czynności dokonywane w ramach sprawowanego zarządu.

Anna Kamińska