Odpowiedź:
Zgodnie z art. 123a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., w trybie zgłoszenia wodnoprawnego można uzyskać milczącą zgodę na wykonanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Samo zgłoszenie wodnoprawne, zgodnie z art. 123a ust. 3 pr. wod. musi zawierać:
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2) określenie:
a) celu planowanego do wykonania urządzenia wodnego,
b) wpływu planowanego do wykonania urządzenia wodnego na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
1) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
2) termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Natomiast do wniosku, zgodnie z art. 123a ust. 4 pr. wod. należy dołączyć:
1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;
2) odpowiednie szkice lub rysunki obrazujące planowany staw;
3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
4) pisemną zgodę właściciela wody.

Zgodnie z prawem, do wykonywania stawu można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego nie podlega opłacie skarbowej, gdyż czynność taka nie została uwzględniona w "Wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnieniach" stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Autor: Marta Stachowska

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami