Pytanie
Gmina na podstawie umowy dzierżawiła od innej gminy teren, na którym spółka X prowadziła wysypisko śmieci. Na tym terenie gmina wybudowała budynek socjalny, wiaty na sprzęt oraz budowle. Obiekt wysypiska został zamknięty, działalność gospodarcza zakończona, a umowa dzierżawy rozwiązana. Nowa umowa dzierżawy zawarta między gminami, obejmuje tylko teren gruntu, na którym prowadzona jest rekultywacja. Umowa dzierżawy nie obejmuje terenu, na którym stoją wybudowane przez gminę budynki. Gmina nie jest przedsiębiorcą.
Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować grunt dzierżawiony objęty rekultywacją i budynki, które widnieją w ewidencji środków trwałych gminy, znajdujące się na działce gruntu nie objętej nową umową dzierżawy?
Czy opodatkowaniem należy objąć wszystkie budowle, widniejące w ewidencji środków trwałych gminy, czy tylko służące procesowi rekultywacji, w sytuacji, gdy gmina nie prowadzi działalności gospodarczej?