Pytanie
W 2011 r. stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej osiągnęło nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 2000 zł. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania kwota ta została przeksięgowana na "4", czyli powiększyła koszty roku bieżącego. Na koniec 2012 r. stowarzyszenie ponownie osiągnęło nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 5000 zł. Przy czym w tej kwocie jest niedobór z 2011 r. czyli "strata" za 2011 r. = 2000 zł plus "strata" za 2012 r. = 3000 zł. Do CIT-8 za 2012 r. biorę stratę za 2012, czyli 3000 zł.
Jaką kwotę Walne Zgromadzenie ma przeznaczyć na koszty przyszłego roku, skoro rachunek zysków i strat zamyka się kwotą 5000 zł - różnica zwiększająca koszty roku następnego (nie ma rozdzielenia na poszczególne lata)?
Tylko my wiemy, że w tej kwocie są ujęte 2 lata.
Czy w 2013 r. mam przeksięgować w "4" 3000 zł czy 5000 zł?