Pytanie
Firma posiada decyzję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów na terenie całego kraju, ponadto posiada również odrębne decyzje na zbieranie odpadów w poszczególnych województwach. Jak w takim przypadku powinna sporządzić zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2011 r. i do kogo ma je przedłożyć?
Czy powinna zrobić jedno z zakresu wytwarzania i zbierania odpadów i wysłać do marszałka właściwego według siedziby posiadacza odpadów czy też powinna rozdzielić wytwarzanie i zbieranie na osobnych sprawozdaniach?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Obowiązuje zasada jedno województwo – jedno zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (ZZD), obejmujące łącznie gospodarkę odpadami (w tym przypadku wytwarzanie i zbieranie) na obszarze danego województwa. Niedopuszczalne jest złożenie dla tego samego województwa odrębnego ZZD w zakresie wytwarzania odpadów i odrębnego w zakresie zbierania odpadów. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., posiadacz odpadów jest obowiązany przekazać ZZD marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku wytwarzania odpadów w związku ze świadczeniem niektórych usług (o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 u.o.), mimo iż decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami jest wydawana przez marszałka bądź regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu i może obejmować obszar całego kraju, ZZD może obejmować tylko obszar województwa i również musi być złożone do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. ZZD musi być złożone do każdego marszałka województwa, na obszarze którego firma wytwarza lub zbiera odpady.
ZZD składa się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674). Przy jego wypełnianiu należy zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia tabeli B w dziale 1 dla każdego miejsca prowadzenia działalności (oczywiście na terenie danego województwa) z podaniem adresu miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów. Wymóg wypełnienia tabeli B w dziale 1 osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności nie dotyczy usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw - w przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów. W zakresie zbierania tabelę B należy wypełnić dla każdego miejsca zbierania na obszarze danego województwa.
Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów oraz dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów powinny zawierać zbiorcze dane dla danego województwa.
Maria Duczmal