Pytanie
Jak w praktyce starosta ma prowadzić kontrolę działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol.?
W jakim zakresie starosta może prowadzić kontrolę działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji, kontroli działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznej?
Czy starosta musi podczas kontroli w terenie sprawdzać realizację koncesji i w jakim zakresie?
Jakich dokumentów może żądać od przedsiębiorcy?
Czy wystarczy sprawdzić dokumenty w siedzibie przedsiębiorcy?
Czy sprawdzanie poprawności dokumentacji geologicznej w siedzibie organu jest również kontrolą?
Czy trzeba wtedy spisywać protokół z takiego sprawdzenia?
Jak taką kontrolę udokumentować?