Pytanie
Spółka w 2008, 2009 i 2010 r. osiągała straty podatkowe. W roku 2011 uzyskała dochód, od którego mogła odliczyć 50% straty z 2008 r. i 10% straty z 2009 r. W poszczególnych latach były tworzone aktywa z tytuł podatku odroczonego.
Czy w 2011 r. należy dokonać korekty księgowań dotyczących odliczenia w trakcie roku podatkowego części strat z lat poprzednich w momencie osiągnięcia zysku czy wystarczy na koniec roku wyksięgować podatek odroczony z 2010 r. i naliczyć nowy podatek odroczony na 2011 r.?
Obliczając aktywa z tytułu podatku odroczonego w 2011 r. należy uwzględnić 19% z:
  • 50% straty z 2008 r. z uwagi na odliczenie w 2011 r. (50%)
  • 90% straty z 2009 r. w wysokości 10% w związku z odliczeniem w 2011 r.
  • 100% straty z 2010 r.