Zjawiska te dotykają obecnie niektóre gatunki na niespotykaną dotychczas skalę. Na przykład w 2013 r. kłusownicy upolowali ponad tysiąc nosorożców w Republice Południowej Afryki, podczas gdy w 2007 r. – jedynie 13. Rogi nosorożców osiągają obecnie ceny wyższe niż złoto. UE jest ważnym docelowym rynkiem zbytu i ważnym punktem tranzytowym dla nielegalnych produktów z dzikiej fauny i flory, a zorganizowana przestępczość odgrywa w tej dziedzinie coraz większą rolę.

UE podejmowała aktywne działania w zakresie zwalczania nielegalnego handlu gatunkami dzikiej fauny i flory w ostatniej dekadzie: przyjęła rygorystyczne przepisy ograniczające handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem oraz zapewniała na dużą skalę wsparcie wysiłków podejmowanych w krajach rozwijających się na rzecz zwalczania nielegalnego handlu gatunkami dzikich zwierząt i roślin. W ciągu ostatnich 30 lat UE przeznaczyła ponad 500 mln euro na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w Afryce, przy czym wartość bieżących projektów realizowanych w tej dziedzinie wynosi około 160 mln euro.

Przestępstwa przeciw dzikiej faunie i florze przynoszą poważne zyski, a sukcesy w ich ściganiu odnotowuje się rzadko. Rosnące zapotrzebowanie na nielegalne produkty ma katastrofalne skutki dla wielu zagrożonych gatunków. Wzrost skali problemu wywołał pytania dotyczące tego, w jaki sposób UE może skuteczniej zwalczać nielegalny handel gatunkami dzikich zwierząt i roślin. Komisja chce obecnie poznać poglądy na dziesięć kwestii związanych z nielegalnym handlem gatunkami dzikiej fauny i flory, w tym na temat adekwatności obowiązujących ram prawnych, narzędzi, które mogłyby okazać się pożyteczne w zwalczaniu tego problemu, sposobów udzielania pomocy szczególnie przez UE, wzbogacania stanu naszej wiedzy i zasobów danych oraz na temat ewentualnego wprowadzenia surowszych kar.

Uwagi można zamieszczać na stronie internetowej www.ec.europa.eu/yourvoice do dnia 10 kwietnia 2014 r.

Wyniki tych konsultacji i wyniki konferencji, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r., zostaną uwzględnione w przeglądzie istniejących w tej dziedzinie obszarów polityki UE i działań, aby UE mogła odgrywać skuteczniej rolę w rozwiązaniu tego problemu.

W konsultacjach można wziąć udział na stronie internetowej:
www.ec.europa.eu