Pytanie:
Czy powyższą transakcję można uznać za eksport towarów z Polski na Ukrainę, jeżeli w Polsce nie rozpoczęła się procedura celna?
Czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa, o której mowa w art. 13 ust. 4 pkt 4 u.p.t.u.?
Czy węgierski dokument będący odpowiednikiem polskiego dokumentu SAD, jest dokumentem celnym potwierdzającym objęcie tych towarów procedurą wywozu, o której mowa w art. 13 ust. 4 pkt 4 u.p.t.u.?
Czy dokument MRN z podaną datą wyjścia jest wystarczającym potwierdzeniem wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej?
Czy konieczne jest uzyskanie potwierdzenia IE599?

 

Odpowiedź:
Przedmiotową transakcję należy traktować jako eksport towarów z Polski na Ukrainę.

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., przez eksport towarów rozumieć należy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu ich dostawy, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
- dostawcę lub na jego rzecz, lub
- nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych;
jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
Z eksportem towarów na terytorium Polski mamy do czynienia także w przypadku, gdy towar jest zgłaszany do procedury celnej wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej – istotne jest jedynie aby wysyłka lub transport zostały rozpoczęte na terytorium Polski.
Z taką sytuacją mamy w analizowanym przypadku do czynienia – towar jest wywożony z Polski w ramach transportu organizowanego przez jego nabywcę, natomiast formalna procedura eksportowa rozpoczyna się na Węgrzech. Opisaną więc w pytaniu transakcję należy traktować jako eksport towarów z Polski na Ukrainę.
Opisane w pytaniu dokumenty w sposób wystarczający dokumentują czynności eksportowe – nie ma w tej sytuacji konieczności posiadania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów potwierdzających sam eksport towarów. Istotne jest jedynie aby podatnik posiadał dokumenty potwierdzające fakt, że wysyłka towaru miała miejsce na terytorium Polski.

[Uwaga! Ta odpowiedź jest już nieaktualna od 1 III 2017 r.]