Pytanie
Spółka z o.o. na potrzeby działalności prowadzi kasę gotówkową w walucie krajowej. Z kasy tej wypłacane są zaliczki na:
- faktury płatne gotówką,
- delegacje krajowe i zagraniczne.
Pracownicy nie rozliczają kosztów zaliczek i delegacji w terminie, np. faktura wystawiona i zapłacona w sierpniu lub we wrześniu, dostarczona do firmy w październiku.
1. Do jakiego okresu należy zaliczyć koszty dokumentów otrzymanych i rozliczonych z kasy gotówkowej w miesiącu następnym niż miesiąc ich wystawienia?
2. Czy taką fakturę można potraktować jako koszt uzyskania przychodu i w jakim okresie - czy wystawienia faktury czy jej rozliczenia?
3. Czy po takim okresie firma może nie rozliczyć takiej zaliczki, tylko wystąpić do pracownika o zwrot w pełnej kwocie pobranej zaliczki?
4. Jak rozliczyć zaliczkę (fakturę) otrzymaną po takim terminie, jeśli pracownik dostarczy duplikat dokumentu?