Pytanie
Gmina w latach 2007-2009 poniosła wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną. Faktury księgowane były w wartości brutto, gdyż gmina nie prowadzi sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków, tą usługę sprzedaje spółka gminna, w której gmina ma 100% udziałów. W roku 2012 gmina chce przekazać nakłady poniesione do spółki w formie aportu. Aport winien być opodatkowany 23% stawką VAT.
Czy wystawiając fakturę na przekazanie aportu powinnam w pozycji netto wpisać kwoty netto z faktur, które były księgowane w gminie i do tej wartości doliczyć VAT?
Czy też powinnam w fakturze ująć kwoty brutto z faktur księgowanych w gminie i do tej wartości doliczyć VAT?
Kwotę VAT spółka będzie zobowiązana zapłacić gminie, a wartość netto faktury zwiększy wartość udziałów.
Czy zapis dotyczący zapłaty VAT przez spółkę winien być zapisany w akcie notarialnym, dotyczącym zwiększenia udziałów w spółce?