1. Pole 1 i 2 Identyfikator NIP podatnika/małżonka
W polu tym należy umieścić odpowiedni identyfikator podatkowy. Identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych objętymi rejestrem PESEL:
– nieprowadzących działalności gospodarczej
– niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT,
– niebędących płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jest numer PESEL,
jest numer PESEL.
Dla pozostałych podatników, w tym przedsiębiorców i płatników, jest numer identyfikacji podatkowej NIP.
 
2. Pole 5 Rok podatkowy
Pole 5 PIT-36 przeznaczone są do wskazania okresu, za który jest składane zeznanie podatkowe. Ustalenia roku podatkowego dla osób fizycznych należy dokonać zgodnie z art. 11 ust. 1 o.p., również w przypadku spółki osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne rokiem podatkowym jest w każdym przypadku rok kalendarzowy. Nawet w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie ma możliwości przyjęcia innego niż rok kalendarzowy, roku obrotowego.
 
 
3. Pole 6-8 Wybór sposobu opodatkowania
Pole 6 określa sposób opodatkowania.
Kwadrat 1 zaznaczają podatnicy rozliczający się standardowo (indywidualnie).
Kwadrat 2 zaznaczają podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f.). Kwadrat 3 zaznaczają podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem (art. 6a ust. 1 u.p.d.o.f.). Kwadrat ten może zaznaczyć małżonek, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego bądź po upływie roku podatkowego ale przed złożeniem zeznania podatkowego.
Kwadrat 4 zaznaczają podatnicy samotnie wychowujący dzieci (art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f.).
Uwaga!
Samotny rodzic to rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację, osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Kwadrat ten może zaznaczyć samotny rodzic, który wychowuje:
1) dzieci małoletnie (poniżej 18 roku życie),
2) bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach powszechnych i wyższych, jeżeli w roku podatkowym podstawa obliczenia ich podatku nie przekroczyła 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Uwaga!
Dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 p.d.o.f. Dopiero ustalenie kwoty dochodu tak według skali podatkowej, przy uwzględnieniu podstawy opodatkowania jak i według zasad określonych w art. 30b p.d.o.f pozwala na stwierdzenie, czy ich łączna wysokość nie przekracza kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., czyli wolnej od podatku z wyjątkiem renty rodzinnej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r., I SA/Ke 640/12).
Pole 7 i 8 Służą deklaracji, że podatnik (małżonek) rozlicza się na zasadach ogólnych z pobranego uprzednio przez płatnika podatku u źródła, traktując ten podatek jak zaliczki (art. 29 ust. 4 u.p.d.o.f.). prawo to przysługuje podatnikom z krajów Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Szwajcarii.
 
 
4. Część A – Miejsce i cel składania zeznania
– Pole 9
Wskazuje się właściwy rzeczowo i miejscowo urząd skarbowy.
Uwaga!
Należy wskazać organ podatkowy właściwy na ostatni dzień grudnia roku podatkowego, nie na dzień złożenia zeznania!
– Pole 10 Cel złożenia zeznania rocznego.
Cel pierwszego zeznania za dany rok oznacza się jako złożenie zeznania W przypadku zaznaczenia kwadratu 2. korekta zeznania trzeba dołączyć uzasadnienie przyczyn korekty (na formularzu ORD-ZU).
Uwaga!
Podatnicy, za których dokonano rocznego obliczenia podatku (PIT-40/40A) składają jako korektę formularz PIT-36 z zaznaczonym polem 2 korekta zeznania (tak m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 listopada 2012 r., II FSK 628/11).
(...)
 
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy