Zeznanie PIT-36 zostało wprowadzone na mocy art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). jako podstawowy formularz służący rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. W oparciu o przepisy u.p.d.o.f. wydano zaś określające formularze zeznania i załączników:
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmujące formularze papierowe w wersji 20,
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obejmujące formularze elektroniczne.
 
 
Należy zauważyć, że za rok podatkowy kończący się do 31 grudnia 2014 r. obowiązkowe jest stosowanie formularza zeznania PIT-36 w wersji 20. Zeznanie w wersji tradycyjnej, papierowej, mogą złożyć jedynie ci podatnicy, którzy zobowiązani są sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (art. 45ba u.p.d.o.f.).
Uwaga!
Zeznanie można złożyć dopiero po upływie roku podatkowego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 lutego 2014 r., III SA/Wa 1981/13. Terminem końcowym dla składania zeznań PIT-36 jest 30 kwietnia następnego roku podatkowego.
 
 
Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskują dochody niemieszczące się w zakresie PIT-37. W większości są to podatnicy, którzy uzyskują dochody bez pośrednictwa płatnika. Na tym formularzu rozliczać się można zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem czy małoletnim dzieckiem.
Zeznanie PIT-36 zbudowane jest zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią konstrukcji formularzy podatkowych a więc w formie tabelarycznej z podziałem na sekcje i pola. Pod względem prawnym zeznanie PIT-36 jest deklaracją, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa - dalej o.p. Zeznanie to zatem, w przypadku braku zapłaty wynikających zeń kwot (nie tylko kwoty podatku o zapłaty, ale i innych zobowiązań podatkowych wykazanych w części L-M PIT-36, stanowi podstawę do wystawienia tytułu egzekucyjnego.
Uwaga!

Warunkiem wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie zeznania PIT-36 jest uprzednie doręczenie podatnikowi upomnienia przez wierzyciela (organ podatkowy art. 3a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

(...)

Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy