Pytanie
Firma Alfa prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 90.02.Z). Odpady te są odbierane od klientów a następnie odsprzedawane. Firma Alfa nie zajmuje się utylizacją, recyklingiem, magazynowaniem odebranych odpadów, jest wyłącznie pośrednikiem. Wśród odpadów i nieczystości stałych firma Alfa odbierała od niektórych swoich klientów folię i makulaturę. Pod firmy klientów podstawiane są kontenery lub inne pojemniki na folię lub makulaturę. Następnie odebrany surowiec jest przebierany i usuwane są z niego zanieczyszczenia. Folia jest ważona i do klienta wysyłany jest dowód skupu, w którym podana jest waga odebranego np. tworzywa sztucznego. Na podstawie tego dowodu skupu klient wystawia firmie Alfa fakturę. Wysegregowany papier lub folia przewożony jest do kolejnej firmy zajmującej się skupem surowców, aż w końcu trafia do końcowego odbiorcy, który poddaje ją przeróbce.
Czy klienci, którzy sprzedają firmie Alfa folię prawidłowo wystawiają fakturę na odpady z tworzywa sztucznego ze stawką "NP" (odwrotne obciążenie)?
Jaką stawkę VAT powinna zastosować firma Alfa odsprzedając folię swojemu odbiorcy?