Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę najmu lokalu w Centrum Handlowym celem prowadzenia własnej działalności. Umowa najmu została zawarta na okres 7 lat. Najemca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą poniosła wydatki na roboty budowlano-remontowe w obcym środku trwałym, przystosowując lokal do specyfiki swojej działalności. Ponadto do umowy najmu podpisano aneks zgodnie z którym: 1. najemcy na okres 13 m-cy został zmniejszony czynsz z 2800,00 zł. do 1300,00 zł., po tym okresie czynsz powróci do normalnej wysokości, 2. wszystkie trwałe nakłady poniesione przez najemcę w trakcie trwania umowy najmu, po jej zakończeniu pozostają własnością wynajmującego.
Czy w opisanym przypadku sumę wydatków na roboty budowlano-remontowe (pod datą ich zakończenia i przyjęcia do używania lokalu) należy ująć jako inwestycję w obcym środku trwałym a następnie amortyzować?
Jak podatkowo ująć zmniejszenie czynszu lokalu przez okres 13 miesięcy?