Pytanie:
Jak należy rozliczyć umowy o dzieło?
Firma zawarła z twórcami umowy o dzieło na napisanie artykułów oraz tłumaczenia.
Część z nich została zawarta w 2010 r., natomiast zakończenie oraz zapłata nastąpiła w styczniu 2011 r. Umowa ta została zakwalifikowana do KUP w styczniu 2011 r. Podobnie PIT-11 dla twórców wykaże te dochody w 2011 r.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
Druga grupa umów została zakończona w grudniu 2010 r., ale zapłacona w styczniu 2011 r., te umowy zostały zaliczone do kosztów 2010 r., natomiast naliczenie podatku dochodowego oraz wykazanie dochodów w PIT-11 nastąpi w styczniu 2011 r. Firma rozlicza się według KPIR, nie złożono jeszcze zeznania rocznego.

 

Odpowiedź:
W omawianym przypadku mamy do czynienia z wynagrodzeniami z umowy cywilnoprawnej, a więc zarówno przychód u wykonawcy, jak i koszt u zlecającego wykonanie dzieła powstaje w miesiącu wypłaty. Oznacza to, że w obydwu przypadkach przychody i koszty powinny być wykazane w styczniu 2011 r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - nie można zaliczać do kosztów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń, innych należności między innymi z umów o dzieło oraz świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich. Powoduje to, że w przypadku wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych zawsze stosuje się metodę kasową - są one kosztem w momencie wypłaty lub postawienia do dyspozycji. Dodatkowo - zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. - w momencie tym powstaje przychód podatkowy u wykonawcy umowy o dzieło. Tym samym nie ma znaczenia, kiedy umowa była wykonana - ważne jest natomiast, kiedy za nią zapłacono. Dopiero faktyczna zapłata (albo przynajmniej postawienie jej do dyspozycji podatnika) umożliwia podatkowe rozliczenie oraz możliwość zaliczenia wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów.
Uwagi:
Umowa o dzieło była wykonana w grudniu 2011, ale wynagrodzenie za nią zostało wypłacone w styczniu 2012. Tym samym był to koszt styczniowy zamawiającego i przychód styczniowy wykonawcy.

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 I 2015 r.]