Pytanie
Statut Spółdzielni określa, że z członkami zarządu wybranymi na te stanowisko w drodze konkursu rada nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy. Członek zarządu ma określony w regulaminie organizacyjnym zakres obowiązków. Obecnie ulega zmianie regulamin w ten sposób, że dla zastępcy prezesa głównego księgowego przypisany jest duży zakres obowiązków zastępcy prezesa ds. technicznych. Regulamin zgodnie ze statutem zatwierdza rada nadzorcza.
Jak należy więc postąpić wobec zastępcy prezesa głównego księgowego, jeżeli w ramach porozumienia stron nie przyjmie zwiększonego zakresu obowiązków?
Czy rada nadzorcza powinna wręczyć wypowiedzenie zmieniające?
Czy tego typu zmiany kwalifikują nie przyjęcie warunków wypowiedzenia zmieniającego jako rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika?
Jak rozwiązać ten problem?