Pytanie
Jak należy postąpić w przypadku posiadania informacji, iż osoba eksploatuje przydomową oczyszczalnię ścieków bez wymaganego prawem zgłoszenia, w trybie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?
W toku prowadzonego postępowania dotyczącego innej sprawy, wyszedł na jaw fakt, iż osoba użytkuje od 4 lat przydomową oczyszczalnię ścieków bez zgłoszenia tego faktu do organu właściwego, jakim jest w tym przypadku urząd gminy.
Jak w takiej sytuacji powinien postąpić ten organ?
Czy jeżeli po zgłoszeniu tejże instalacji przez osobę, organ stwierdzi, iż nie spełnia ona wymagań ochrony środowiska, może wnieść on sprzeciw w drodze decyzji?
A z drugiej strony jeżeli instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska, to czy można przyjąć, iż wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem?