Pytanie:
Jak należy postąpić, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudowy uzupełnia inna osoba niż wnioskodawca?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika. Jeżeli osoba, która występuje w imieniu strony postępowania administracyjnego bez pełnomocnictwa i wnosi do sprawy dokumenty przez nią sporządzone (podpisane), to nie mogą one wywoływać skutków prawnych względem strony postępowania. Jeśli zamiarem wnioskodawcy (strony postępowania) jest umożliwienie działania takiej osobie w jego imieniu powinien ustanowić ją swoim pełnomocnikiem.

Wykonywanie dopisków i uzupełnień na dokumencie wniosku przez inną osobę niż podpisany na nim wnioskodawca – należ uznać za bezprawną ingerencję w dokument. Możliwe będzie złożenie odpowiedniej adnotacji na dokumencie wniosku jedynie przez umocowanego przez wnioskodawcę pełnomocnika, koniecznie z podaniem jego danych, podpisem i datą.

W sytuacji złożenia do organu pism dotyczących wniosku złożonego przez stronę podpisanych przez osobę nieumocowaną, organ powinien pouczyć wnioskodawcę, że jeżeli chce, aby inna osoba działała w sprawie w jego imieniu powinien ustanowić ją swoim pełnomocnikiem i wezwać do dołączenia pełnomocnictwa pod rygorem uznania dokumentów podpisanych przez inną osobą za nieskuteczne.
W przypadku, gdy na wezwanie do uzupełnienia braków wniosku, brakujące dokumenty dostarcza osoba niebędąca stroną postępowania i pełnomocnikiem, to uzupełnienie dokumentów, które nie są wytworzone przez taką osobę powinno zostać uznane za skuteczne, a charakter tej czynności uznany za doręczenie.