Pytanie
Osoba fizyczna jest właścicielem gruntu sklasyfikowanego w ewidencji gruntów jako B, dr, RIVb, na którym istnieje budynek mieszkalno-usługowy. Obecnie właściciel budynku dzieli go na lokale, które następnie sprzedaje. Jeden z takich wydzielonych lokali ma charakter niemieszkalny i został sprzedany osobie fizycznej w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Lokal będzie opodatkowany wg stawek najwyższych jak dla działalności gospodarczej.
Jak należy opodatkować przedmiotowy grunt - czy właściwe będzie opodatkowanie go wg stawek dla gruntu zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, tj. B, dr, RIVb, biorąc pod uwagę fakt, iż lokal znajduje się w budynku mieszkalno-usługowym, czy też należy zastosować stawkę najwyższą, jak dla gruntu z działalnością gospodarczą?
Jak należy opodatkować część gruntu wykupioną wraz z lokalem?
Proszę również o rozpatrzenie powyższej sytuacji, przy założeniu iż działalność gospodarcza będzie związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych?