Jak klasyfikować odpady z oczyszczania plaż w postaci alg, glonów, wodorostów?
Odpady z czyszczenia plaż w postaci glonów można sklasyfikować w grupie 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, podgrupie 20 03 Inne odpady komunalne, nadając im kod 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne albo 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - dalej r.k.o., odpady należy klasyfikować według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99). W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15, a następnie w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. W mojej ocenie, odpady te można zaklasyfikować wyłącznie do grupy 20, mimo że "samodzielnie" nie spełniają definicji "odpady komunalne", gdyż nie zostały wytworzone w gospodarstwie domowym, ani nie pochodzą od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Przepis r.k.o. nie przewiduje jednak specjalnego oznaczenia dla źródła wytworzenia odpadów, jakim jest flora wodna wyrzucana na brzeg. Najczęściej odpady te usuwane są z plaż łącznie z innymi odpadami komunalnymi, pozostawionymi przez ludzi, a skoro tak, to można im nadać kod 20 03 01. W czasie procesu segregacji odpadów są one wydzielane ze strumienia innych odpadów, najczęściej wraz z innymi odpadami biodegradowalnymi i przekazywane do kompostowni. Plaża może być również oczyszczana tylko z roślinności wodnej i przekazywana bezpośrednio do kompostowni. Wtedy można odpadom nadać kod 20 03 99.

Alicja Brzezińska