Indywidualne rozliczenia kosztów ciepła ze wspólnotą mieszkaniową

Od listopada do kwietnia mieszkańcy budynków wielolokalowych przy pomocy instalacji c.o. dogrzewają swoje mieszkania. Na jakich zasadach wspólnota rozlicza zużycie ciepła indywidualnych właścicieli mieszkań i czy może dowolnie wybrać system rozliczeń?

Pomimo, iż właściciel lokalu otrzymuje lub odbiera paliwa lub energię, umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku. Zarządcy budynków problem podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale rozwiązują wewnętrznymi przepisami. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła. Zgodnie z zapisem art. 45a ust. 4 pr. energ., koszty zakupu dostarczanego ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła. Według przepisu art. 45a ust. 8 pkt 1 pr. energ. koszty zakupu ciepła, w części dotyczącej ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, rozlicza się stosując metody:

1) pomiarową – wykorzystując wskazania ciepłomierzy lub wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,

2) ryczałtową – biorąc pod uwagę powierzchnię lub kubaturę tych lokali.

Zgodnie z treścią przepisu art. 45a ust. 9 pr. energ., właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania tak, aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalenie opłat zapewniających wyłączne pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku. We wspólnotach mieszkaniowych regulaminy rozliczeń ustalane są zgodnie z procedurami przyjętymi we wspólnocie dla zarządu nieruchomością wspólną. Jeżeli podział kosztów ciepła stosowany przez wspólnotę jest zgodny z podanymi w art. 45a pr. energ. zasadami, a regulamin rozliczeń ciepła został przyjęty zgodnie z przyjętymi we wspólnocie procedurami, to taki podział jest prawnie obowiązujący.

Źródło: inf. pras. Hills LTS S.A., Marlena Flis, stan z dnia 15 marca 2013 r.

Data publikacji: 15 marca 2013 r.