Pytanie:
Kto powinien udzielić pomocy rannemu dzikiemu zwierzęciu (drozd) i pokryć koszty jego leczenia, jeśli jest objęte ochroną gatunkową?

Ptak uległ wypadkowi na działce osoby fizycznej (zderzenie z oknem).

Odpowiedź:
Osoba, która znalazła rannego drozda powinna zawiadomić straż miejską (gminną), której obowiązkiem jest podjęcie działań zapewniających właściwe postępowanie z rannym zwierzęciem.

Należy powiadomić lekarza weterynarii. Konieczne może być umieszczenie ptaka w ośrodku rehabilitacji zwierząt.

W omawianym wypadku osoba fizyczna nie przyczyniła się do wypadku zwierzęcia, nie ma tu znaczenia fakt, że stało się to na działce osoby fizycznej, zatem nie ponosi ona kosztów związanych z transportem, leczeniem lub rehabilitacją drozda.

Transportem rannego drozda nie powinny zajmować się osoby fizyczne, które znalazły ptaka, choćby z uwagi na jego bezpieczeństwo.

Uzasadnienie:
Gmina nie ma obowiązku finansowania leczenia chorego ptaka. Żaden przepis ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt - dalej u.o.z. nie przewiduje obowiązku pokrywania kosztów transportu, leczenia i utrzymania dzikich zwierząt.

Akt u.o.z. zobowiązuje samorządy gminne do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym i hodowlanym (gospodarskim), natomiast o wolnożyjących nie wypowiada się w ogóle. Jednakże transport ptaka powinny zapewnić gminy, które w przypadku zwierząt (ptaków) dzikich – które zgodnie z art. 21 u.o.z. stanowią dobro ogólnonarodowe - mogą domagać się zwrotu poniesionych kosztów od przedstawiciela Skarbu Państwa (np. wojewody).

Zgodnie natomiast z § 9 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Środowiska z 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, dozwolone jest chwytanie zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej lub przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Jeżeli jednak istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej, należy skontaktować się z urzędowym lekarzem weterynarii, który został wyznaczony do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, albo powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami