Zgodnie jednak z art. 235 ust. 2 ww. ustawy o odpadach, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych, zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw. Rejestr ten dotychczas nie powstał. Do czasu jego utworzenia do rejestrów prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) sprzed nowelizacji tych ustaw dokonanych przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W dalszym ciągu mają więc też zastosowanie rozporządzenia dotyczące prowadzenia rejestru „sprzętowego” oraz rejestru „bateryjnego”:

Powyższe oznacza, że do czasu utworzenia nowego rejestru prowadzonego przez marszałków województw, rejestry, które prowadzi GIOŚ, a więc rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów prowadzone będą przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na takich samych zasadach jak przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Sytuacja ta zmieni się gdy minister środowiska ogłosi w Monitorze Polskim komunikat o dacie utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw, nie później jednak niż w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2016 r.

GIOŚ wskazuje jednocześnie, że sprawozdania i zaświadczenia jakie przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązani byli składać do GIOŚ, w dalszym ciągu należy sporządzać i przesyłać na wzorach i w terminach jak to miało miejsce przed wejściem w życie ww. ustawy o odpadach. Obowiązujące są więc wzory sprawozdań zamieszczone na stronie GIOŚ.

Pełna treść opublikowanej przez GIOŚ informacji dostępna jest pod adresem:
www.gios.gov.pl [.pdf]