Przyjęta pod koniec maja ustawa realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, polegające na eliminacji niektórych barier w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Po wejściu w życie zmian nowe umowy o budowę lokalu lub umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego będą mogły wskazywać termin, po upływie którego członkowi spółdzielni przysługiwać będzie roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu albo wskazywane będzie, że lokal ten nie będzie podlegał zbyciu na rzecz członka.

Ustawa wyłączy z egzekucji prowadzonej przeciwko spółdzielni opłaty za media wnoszone przez członków spółdzielni i osoby niebędące członkami, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo własność lokalu. Wnoszone przez tych mieszkańców spółdzielni opłaty za media nie mogą podlegać egzekucji na pokrycie długów spółdzielni.

Poza innymi zmianami zmodyfikowano też uprawnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa wobec spółdzielni mieszkaniowych. Minister, w celu przeprowadzenia oceny, czy spółdzielnia działa zgodnie z prawem, będzie mógł żądać przedstawienia przez spółdzielnię dokumentów, a w przypadku podejrzenia naruszenia przez spółdzielnię prawa – wnioskować o zbadanie jej działalności w toku lustracji.

Jednocześnie dobiegają końca prace nad ustawą umożliwiającą przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Użytkowanie wieczyste jest obecnie dominującą formą korzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe z gruntów publicznych (skarbowych i JST). Ustawa o przekształceniu obejmie również grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, które w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste wyodrębniły i sprzedały co najmniej jeden lokal mieszkalny na rzecz osoby fizycznej (powstało współużytkowanie wieczyste). Opracowany projekt przewiduje, że opłata, jaką będą ponosić spółdzielnie, będzie wnoszona od lokali i budynków mieszkalnych przez okres 20 lat, liczony od dnia wejścia w życie ustawy (jesień 2017 r.). Wysokość opłaty przekształceniowej będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 8.06.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami