To już czwarta z cyklu konferencji w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”, podczas których dyskutowano m.in. o wyrobach budowlanych i zamówieniach publicznych. Kolejne spotkanie będzie dotyczyć przepisów podatkowych, m.in. preferencji w podatku VAT dla budownictwa mieszkaniowego i odwrotnego obciążenia w rozliczeniu podatku VAT.

Resort infrastruktury podjął decyzję o konieczności zastosowania przez GDDKiA większej liczby dodatkowych działań na rzecz podwykonawców, w tym: stworzenie i opublikowanie na stronie internetowej kontraktu listy zatwierdzonych podwykonawców, spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami, których celem jest wyjaśnianie wszelkich kwestii problemowych mogących pojawić się na kontraktach i regulowanie wszelkich zaległości płatniczych generalnych wykonawców na bieżąco, regularna sprawozdawczość do centrali.

Określono także obowiązki wskazane w umowach przygotowanych przez GDDKiA, zmierzające do zwiększenia przejrzystości procesu inwestycyjnego. Wykonawcy, którzy zamierzają zatrudnić podwykonawców, zobowiązani są do: podania zamawiającemu danych kontaktowych podwykonawców oraz przedłożenia zamawiającemu projektów umów z podwykonawcami.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym zamawiającego i przeprowadzenia inwentaryzacji robót i przedłożenia jej inżynierowi do zatwierdzenia, przedstawiania zamawiającemu oświadczeń o braku zaległości względem podwykonawców, usługodawców i dostawców lub przedstawiania dowodów zapłaty do każdego wniosku o PŚP. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wykonawcy grożą kary umowne w wysokości 25 tys. zł za każdy taki przypadek.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 14.09.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami