Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. - w przypadku korzystania przez różnych wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu, zapisy u.o. dopuszczają przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, pod warunkiem posiadania możliwości organizacyjnych pozwalających na gospodarowanie odpadami zgodnie z wymogami u.o. oraz zawarcia stosownej umowy między ww. podmiotami. Czy zatem istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wszystkie odpady wytwarzane na terenie centrum handlowego (odpady najemców oraz zarządcy) na firmę serwisową, która świadczy usługi w zakresie utrzymania czystości na obiekcie, na podstawie umowy? Co w takiej umowie powinno się znaleźć?. Firmie serwisowej podnajmowana jest powierzchnia użytkowa (miejsce, gdzie firma ta m.in. składuje środki czystości, sprzęty do sprzątania).

ODPOWIEDŹ:
Umowa, o której mowa w art. 28 ust. 2 u.o., może być zawarta z firmą sprzątającą, jeśli jest ona najemcą jednego z lokali i jednocześnie wytwórcą odpadów, jeżeli jej możliwości organizacyjne na to pozwalają. Nie musi ona posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów w rozumieniu u.o. Jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy, to obowiązek przekazania karty odpadów i przechowywania dokumentacji ciążyć będzie na podmiocie przejmującym odpowiedzialność (firmie sprzątającej). Na przekazanie danej partii odpadów powinna być sporządzana odrębna KPO.
Umowa zawarta z na podstawie art. 28 u.o. jest umową cywilnoprawną, a zatem co do jej treści należy stosować postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) - dalej k.c. Umowa powinna co najmniej zawierać postanowienia określające strony tej umowy, czas jej obowiązywania, obowiązki firmy sprzątającej w odniesieniu do odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, w tym sporządzania KPO, przekazywania odpadów uprawnionym podmiotom, którzy je zagospodarowują, częstotliwość, z jaką takie odpady mają być przekazywane (np. na podstawie wezwania kontrahenta telefonicznie lub faksem w miarę potrzeby, raz w tygodniu), sposób wykonania takiej umowy (np. w zakresie odbioru odpadów – własnym lub wynajętym środkiem transportu, sposób gromadzenia, pakowania i załadunku odpadów, specjalne obowiązki związane z transportem odpadów niebezpiecznych), cenę tej usługi oraz zasady odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego wykonania umowy. Poza tym k.c. dopuszcza umieszczenie wszelkich innych zapisów, które nie są sprzeczne z przepisami. Obowiązuje bowiem zasada swobody umów.

UZASADNIENIE:
Artykuł 28 ust. 1 u.o. stanowi, że w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą. Firma sprzątająca wytwarza odpady w związku ze świadczeniem usługi. Jest zatem ona wytwórcą odpadów, chyba że umowa z nią zawarta postanawia inaczej. W przypadku gdy wytwórcami odpadów powstających w związku ze świadczeniem usługi są poszczególni najemcy lokali, a nie firma sprzątająca, to wtedy nie jest ona wytwórcą odpadów i umowy na podstawie art. 28 u.o. zawrzeć z nią nie można.
Artykuł 28 ust. 1 u.o. wprowadza tylko dwa ograniczenia co do zakresu podmiotów, jakie mogą wystąpić w roli przejmującego zobowiązania wytwórcy odpadów: może to być podmiot korzystający z wytwórcą ze wspólnego lokalu lub też podmiot lokal ten wynajmujący. Akt u.o. nie przewiduje innych warunków, jakie powinien spełnić podmiot przejmujący zobowiązania wytwórcy. Firma sprzątająca nie występuje w roli zbierającego odpady, a jedynie wykonuje ona obowiązki ciążące na wytwórcy odpadów. Nie mają więc do niej zastosowania wymagania dotyczące podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.
Odnośnie do karty przekazania odpadów oraz obowiązku przechowywania dokumentacji należy zauważyć, że obowiązki dotyczące sporządzania karty przekazania odpadów oraz przechowywania dokumentacji ciążą na posiadaczu odpadów (art. 69 ust. 1 i art. 72 u.o.). Artykuł 28 ust. 1 u.o. mówi zaś, iż warunkiem zawarcia umowy jest zapewnienie przez podmiot przejmujący postępowania z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z u.o. Jeśli firma sprzątająca na mocy umowy przejmie odpady, stanie się ich posiadaczem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o. Na posiadaczu odpadów ciążą obowiązki związane z przekazaniem karty odpadów oraz przechowywaniem dokumentacji. Zgodnie z art. 66 ust. 2 u.o. w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 u.o., do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.