Nowelizacja zawiera również zmiany związane z ewidencjonowianiem opłaty prolongacyjnej na subkoncie ubezpieczonego oraz na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w celu zabezpieczenia interesu ubezpieczonego pracownika i uzyskania przez niego rekompensaty związanej ze spłatą należności z tytułu składek.

Czytaj: Nowe przepisy pomogą pracodawcom zadłużonym w ZUS

 

W obecnym stanie prawnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może na wniosek płatnika składek (dłużnika) – ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie – odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć spłatę należności na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Powyższe ulgi mogły dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika składek. Nie dotyczyły one składek finansowanych przez ubezpieczonych, niebędących płatnikami składek potrącanych przez płatnika z ich wynagrodzenia. Stanowi to często barierę uniemożliwiającą spłatę zadłużenia.

Należy podkreślić, że obecnie płatnik składek, który chciał zawrzeć układ ratalny lub skorzystać z odroczenia terminu płatności składki musiał przed zawarciem umowy dokonać opłacenia części składki finansowanej przez ubezpieczonego. Dla dużej grupy płatników był to warunek uniemożliwiający zawarcie takiej umowy z ZUS. W latach 2010-2011, spośród wniosków, które wpłynęły do Zakładu i pozostały bez rozpatrzenia, blisko 90% z nich związane było z nieopłaceniem składek w części finansowanej przez ubezpieczonych. Wskazać należy, iż spłata należności w systemie ratalnym jest jedną z najskuteczniejszych form odzyskiwania należności z tytułu składek. Zawarcie układu ratalnego pozwala płatnikowi na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawieszenie wszelkich dotychczas prowadzonych działań egzekucyjnych, zarówno w ramach egzekucji własnej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i poprzez Urzędy Skarbowe. Zmiana przepisów umożliwiająca spłatę w układzie ratalnym całości zobowiązań względem ZUS pozwoli wielu przedsiębiorcom wyjść z zadłużenia i kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie.

Rozwiązanie to umożliwi także szersze odzyskiwanie przez ZUS kwot zaległych składek, których pełna egzekucja niejednokrotnie bywa nieskuteczna.

Przyjęcie tych rozwiązań wymogło również wprowadzenie mechanizmu chroniącego składki ubezpieczonego przed realnym spadkiem ich wartości, spowodowanym opóźnionym przekazaniem ich do OFE i zewidencjonowaniem na subkoncie, nie zrekompensowanym należnymi odsetkami. W niniejszej nowelizacji przyjęto, ż opłata prolongacyjna byłaby naliczana w przypadku udzielenia ulgi związanej ze spłatą należności i podlegałaby przekazaniu na rachunek ubezpieczonego do OFE oraz zewidencjonowana na subkoncie.

 

Przedstawiane rozwiązanie zmierza do złagodzenia skutków finansowych, które dotknęłyby ubezpieczonych niebędących płatnikami składek w przypadku opóźnienia w przekazaniu składek do otwartych funduszy emerytalnych i zewidencjonowaniu ich na subkoncie w ZUS wynikającego z rozłożenia na raty części składki finansowanej przez tych ubezpieczonych.