W treści umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy prawo pracownika do odszkodowania często uzależniane jest od składania przez niego periodycznych oświadczeń w przedmiocie nieprowadzenia działalności konkurencyjnej. W praktyce jest to bowiem jedyna forma, w jakiej pracodawca może obiektywnie zweryfikować, czy były pracownik wywiązuje się z umowy.

Czytaj: Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie zawsze jest zwolnione ze składek ZUS

Znaczenie prawne składanych przez pracownika po ustaniu zatrudnienia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej, jako powinności nałożonej na niego z mocy wiążącej go z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, stanowiło przedmiot rozważań Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 12 lutego 2013 r., II PK 166/12, OSNP 2013, nr 23-24, poz. 274. Sąd Najwyższy uznał, że złożenie przez byłego pracownika w każdym następnym miesiącu po rozwiązaniu stosunku pracy, zawartego w umowie o zakazie konkurencji oświadczenia o powstrzymaniu się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, może być ocenione jako spełnienie warunku zawieszającego określonego w art. 89 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), obligującego pracodawcę do wypłaty odszkodowania z art. 1012 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Dopiero bowiem po otrzymaniu takiej informacji pracodawca ma podstawy do konstatacji, że pracownik rzeczywiście wykonuje zawartą umowę.

Czytaj: Lepsza ochrona dla firmy, czyli zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Może też na bieżąco weryfikować te okoliczności i wyrażać swoje stanowisko w tej kwestii. Jak wynika z kolei z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2012 r., II PK 279/11, OSNP 2013 nr 13-14, poz. 155; naruszenie przez byłego pracownika umowy o zakazie konkurencji upoważnia byłego pracodawcę do wstrzymania wypłat dalszych rat odszkodowania. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy były pracownik zaniedbuje spoczywający na nim z mocy zawartej umowy o zakazie konkurencji obowiązek składania pracodawcy stosownych oświadczeń w przedmiocie nieprowadzenia działalności konkurencyjnej, pracodawca nie ma możliwości obiektywnej oceny, czy pracownik wywiązuje się z zawartej umowy (tj. czy faktycznie nie prowadzi działalności konkurencyjnej). Nadto, w takim przypadku nie zachodzi przewidziany w treści umowy warunek będący w istocie przesłanką wypłaty odszkodowania przez pracodawcę (w postaci złożenia stosownego oświadczenia przez pracownika) – co powoduje, że nie aktualizuje się wówczas po stronie pracodawcy obowiązek zapłaty odszkodowania.

Więcej o zakazie konkurencji przeczytasz w Kompasie Księgowo Kadrowym>>>