Ten rok jest kolejnym okresem rozliczeniowym, w którym firmy rozliczą się z dni wolnych przypadających w sobotę. Jest to efekt wyroku Trybunału  Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11), który uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy nakazujące tego nie robić. Działały one na mocy zmian wprowadzonych w 2011 roku, kiedy jako dzień wolny wprowadzono święto Trzech Króli.
W aktualnym stanie prawnym znajduje zastosowanie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p, który stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedzielaobniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
 
 

Pracodawca, który jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę musi pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

Po pierwsze: to pracodawca wyznacza dzień wolny

Co do zasady termin dnia wolne w zamian za święto przypadające w sobotę pracodawca wyznacza samodzielnie. Ponadto przełożony nie ma obowiązku ustalać tego terminu ze swoją załogą. Pracodawca, który nie chce narzucać terminu dnia wolnego może jednak przychylić się do propozycji pracowników. Należy pamiętać, że powinni oni każdorazowo uzgodnić powyższe ze swoim przełożonym.

Po drugie: ważny jest okres rozliczeniowy

Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników zatrudnionych przez przeciętnie pięć dni w tygodniu pracodawca powinien wyznaczyć w przyjętym okresie rozliczeniowym, którym pracownicy są objęci. Udzielenie dnia wolnego z tego tytułu może zatem nastąpić zarówno przed dniem świątecznym obniżającym wymiar czasu pracy (np. 7 sierpnia br.) jak też po takim dniu - tłumaczy Joanna Kaleta, współautorka poradnika "Czas pracy. 50 najważniejszych problemów".

Po trzecie: urlop i choroba

Pracodawca dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę powinien wyznaczyć każdemu pracownikowi, który świadczy pracę od poniedziałku do piątku. Tak więc dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę powinien otrzymać również pracownik, który w np. w dniu 15 sierpnia 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jedynym warunkiem jest to, aby dzień wolny przypadał po powrocie pracownika do pracy.

Czytaj: Dzień wolny za święto wypadające w sobotę można oddać wcześniej

Dowiedz się więcej z książki
Czas pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Jeżeli jednak pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 15 sierpnia  przypadający w sobotę pracodawca wyznaczył dzień wolny – 17 sierpnia) wówczas przełożony nie ma obowiązku wyznaczać pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

- Jeżeli natomiast pracownik będzie na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim w dniu, który miał wyznaczony jako wolny za święto przypadające w sobotę, pracodawca nie będzie miał obowiązku udzielenia mu innego dnia wolnego. Uznaje się bowiem, że jeżeli dzień wolny od pracy za święto przypada w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, wówczas uważa się, że pracownik go „wykorzystał”, ponieważ nie świadczył w tym dniu pracy (bez względu na podstawę tego uprawnienia), wyjaśnia Joanna Kaleta.