Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.
Jak praktyce ma wyglądać realizacja art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - dalej u.o.: "Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego"?

Jak prowadzić i podpisywać "podpisem elektronicznym" karty ewidencji odpadów i czy można ich nie drukować? Jak ma wyglądać wymiana kart przekazania odpadów zakładając, że powinna zostać potwierdzona przez 3 podmioty?


Odpowiedź:

Przepis art. 67 ust. 5 u.o., dopuszcza prowadzenie ewidencji w systemie teleinformatycznym, ale tylko wtedy, gdy jest możliwe poświadczenie dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego.


Oznacza to, że pracodawca dopuszcza możliwość stosowania innej niż papierowa ewidencji.


Warunkiem takiego rozwiązania jest niestety zgodność podpisu elektronicznego z ustawą ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz 262).- dalej u.p.e.
Wymiana kart przekazania odpadów może następować drogą elektroniczną pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy wymiany mogą posługiwać się podpisem elektronicznym, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 67 ust. 5 u.o., ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego. Natomiast warunki stosowania podpisu elektronicznego i skutki prawne jego stosowania określa u.p.e. Zgodnie z definicją art. 3 pkt 1 u.p.e., podpis elektroniczny są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Podpis elektroniczny może złożyć tylko osoba, która posługuje się certyfikatem czyli elektronicznym zaświadczeniem, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.

Certyfikat natomiast może wydać tylko podmiot świadczący usługi certyfikacyjne zgodnie z u.p.e.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.