Pytanie:
Czy od ekologicznej oczyszczalni ścieków płaci się podatek od nieruchomości?

Odpowiedź:
Ekologiczna oczyszczalnia podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeżeli jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, lub jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz nie jest własnością gminy.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. budowla jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Oczyszczalnie ścieków stanowią budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

U.p.o.l. nie zawiera zwolnienia odnoszącego się bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Zwolnienia, które mogłoby mieć zastosowanie, obejmuje, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15, "grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów".

Poza tym, na podstawie art. 7 ust. 3 "Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw".

Podsumowując, ekologiczna oczyszczalnia podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeżeli: 1) jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, lub 2) jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz nie jest własnością gminy. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami