Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1aa i 1b ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej a także na przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Jeżeli zatem podlegający przebudowie budynek jest budynkiem jednorodzinnym a zamierzana inwestycja, polegająca na wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu dotychczasowego okna nie zwiększy dotychczasowego obszaru oddziaływania tego budynku jednorodzinnego, roboty mogą zostać wykonane w ramach zgłoszenia. Jednak w przypadku, gdy otwór zewnętrzny ma być przebudowany w budynku np. wielorodzinnym (por. przepis art. 29 ust. 2 pkt 1aa pr. bud.), inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę.

Problem ten został wyjaśniony w komentarzu do Prawa budowlanego Lex autorstwa: Plucińska-Filipowicz A. (red.), Wierzbowski M. (red.), Buliński K., Despot-Mładanowicz A., Filipowicz T., Kosicki A., Rypina M., Wincenciak M.: „Należy również zauważyć, iż z unormowania zawartego w art. 29 ust. 1 pkt 1a pr. bud. wynika, że dotyczy on budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 6 przez budowę należy rozumieć nie tylko wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, lecz także rozbudowę, odbudowę i nadbudowę obiektu. Oznacza to, że dokonując wykładni racjonalnej ww. przepisu, można dojść do wniosku, że instytucją zgłoszenia objęta jest także rozbudowa, odbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oczywiście pod warunkiem, że obszar oddziaływania takiej inwestycji będzie się mieścił w całości na działce lub działkach, na których te roboty zostały zaprojektowane. Za taką interpretacją ww. przepisu przemawia też zarówno wykładnia celowościowa, jak i systemowa wewnętrzna. Poza tym inne rozumienie tego przepisu byłoby niezgodne z art. 32 Konstytucji RP, gdyż inwestor, który chciałby wybudować nowy budynek mieszkalny jednorodzinny bądź przebudować istniejący, byłby w o wiele lepszej sytuacji niż ten, który chciałby go nadbudować, rozbudować czy też odbudować”.

Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów