1 stycznia - zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach. Prywatny właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej posesji, bez względu na jego obwód, bądź krzewy - jeśli nie było to związane z działalnością gospodarczą.

3 stycznia - ruszają konsultacje społeczne projektu założeń do planu zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem światowego dziedzictwa UNESCO. Będą trwały cztery dni robocze. MŚ wskazywało jednak, że konsultacje nad samym planem dla puszczy mogą trwać nawet kilka lat. W dokumencie podkreślono, że uniwersalną wartością puszczy jest m.in. to, że została ona ukształtowana przez przyrodę, historię i ludzi, gdzie procesy naturalne przebiegają nieprzerwanie w powiązaniu z aktywną obecnością lokalnej społeczność.

Projekt jest krytykowany przez ekologów, według których deprecjonuje się w nim wartość przyrodniczą puszczy na rzecz jej użytkowania przez ludzi.

14 marca - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję ministra środowiska umożliwiającą zwiększenie cięć na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Sąd uzasadnił, że nie jest uprawniony do jej rozpoznania. Rzecznikowi i organizacjom pozarządowym, które przyłączyły się do skargi zależało na tym, by sąd uznał przyjęty przez ministra środowiska aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża za decyzję administracyjną, co powodowałoby, iż można byłoby zaskarżyć ją do sądu. WSA nie podzielił jednak argumentacji stron skarżących i odrzucił skargę RPO, uznając, że nie jest on uprawniony do jej rozpoznania.

23 marca - Sejm odrzuca wniosek o wotum nieufności dla ministra środowiska Jana Szyszki. Przeciw wotum nieufności głosowały kluby PiS oraz Kukiz'15. Z kolei za odwołaniem ministra opowiedziały się: PO, Nowoczesna i PSL.

23 marca - Sejm nowelizuje Prawo ochrony środowiska, które zwiększa rolę ministra środowiska w powoływaniu członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy środowiska.

7 kwietnia - Sejm zaostrza obowiązujące od stycznia 2016 roku przepisy dotyczące wycinki drzew. Po zmianie przepisów właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić zamiar wycinki do urzędu gminy. Nowela zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

12 kwietnia - Szef resortu środowiska informuje na konferencji prasowej, że w drugiej połowie tego miesiąca mają rozpocząć się działania ochronne na terenie Puszczy Białowieskiej, polegające na nowych nasadzeniach i cięciach sanitarnych.

13 kwietnia - Greenpeace Polska informuje w raporcie, że co roku w Polsce marnujemy ok. 9 mln ton żywności, co stawia nas na 5. miejscu w UE.

27 kwietnia - Komisja Europejska poinformowała o przejściu do drugiego etapu prowadzonej od 2016 roku procedury przeciwko Polsce w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska zapewnia, że działa zgodnie z prawem polskim i unijnym. Komisja skierowała do naszych władz wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się przestrzegania unijnych przepisów z dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Postępowanie przeciw naszemu krajowi zostało wszczęte w czerwcu 2016 roku. Od tego czasu trwała wymiana korespondencji między resortem a Komisją Europejską w tej sprawie.

30 kwietnia - Lasy Państwowe informują, że od 2012 r., czyli masowego pojawienia się kornika z Puszczy Białowieskiej, leśnicy usunęli blisko 157 tys. drzew zasiedlonych przez te owady.

11 maja - Sejm poparł poprawki Senatu dotyczące ustawy o wycince drzew, które m.in. wydłużyły termin, w którym gmina będzie miała czas na oględziny działki, po zgłoszeniu zamiaru wycinki. Kolejne zmiany dotyczyły wymiarów drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia.

1 czerwca - minister środowiska Jan Szyszko informuje na konferencji prasowej, że Katowice będą gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku. O miano miasta - gospodarza szczytu ubiegał się również Gdańsk. Konferencja w stolicy Górnego Śląska odbywać się będzie w dniach 3-14 grudnia 2018 r.

1 czerwca - Prezydent Donald Trump ogłosił, że USA wycofują się z podpisanego w 2015 roku porozumienia paryskiego. Porozumienie paryskie jest "w najwyższym stopniu niekorzystne dla USA, działa natomiast na korzyść innych krajów" - stwierdził prezydent USA. Umowa paryska to pierwsza globalna umowa klimatyczna, która zacznie obowiązywać od 2020 roku. Jej celem jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury na Ziemi.

17 czerwca - zaczynają obowiązywać zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. W pewnych przypadkach, by wyciąć drzewo trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.

21 czerwca - Minister Jan Szyszko ocenił w Sejmie, że w 2014 roku, łamiąc prawo, Puszczę Białowieską wpisano na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego tylko jako obiekt nietknięty ręką człowieka w przeszłości. Kilka dni później zapowiedział, że złoży wniosek do UNESCO, by puszczę wpisać na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

24 czerwca - w Warszawie wielotysięczna manifestacja przeciwników wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

1 lipca - zaczyna obowiązywać rozporządzenie, które ustanawia wspólny dla całego kraju czteropojemnikowy system segregacji śmieci. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) opierać się będzie na segregacji odpadów w podziale na cztery frakcje. Do pojemnika niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji, np. resztki jedzenia.

Nowe zasady segregacji samorządy wprowadzą w zależności od tego, kiedy zakończą się przetargi na zagospodarowanie odpadów, lecz nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

13 lipca - Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu przeciw Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększoną wycinką w Puszczy Białowieskiej. KE chce, by trybunał nakazał natychmiastowe zatrzymanie wycinki.

18 lipca - Sejm uchwala nowe Prawo wodne. Nowe przepisy zakładają pełne wdrożenie unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), w tym jej kontrowersyjnego artykułu 9, mówiącego o zwrocie kosztów usług wodnych. Polska była już upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów. Nowe przepisy wprowadzają m.in. nowe opłaty za pobór wody dla rolników, energetyki, przedsiębiorstw czy firm wodno-ściekowych.

Ustawa powołuje też nową instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", która w imieniu Skarbu Państwa będzie pełniła rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych. Pozwolić to ma m.in. na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, a także możliwość planowania inwestycji wieloletnich, a nie w ujęciu budżetu jednorocznego.

Nowe prawo pozwoli uruchomić też 3,5 mld euro z funduszy europejskich m.in. na inwestycje przeciwpowodziowe.

20 lipca - Posłowie przyjmują senackie poprawki do Prawa wodnego. Jedna z nich stanowi, że nowe przepisy nie mogą być podstawą do zmiany taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od mieszkańców w 2018 i 2019 roku.

28 lipca - Trybunał Sprawiedliwości UE podjął wstępną decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej na obszarach Natura 2000, usuwania ponadstuletnich, martwych świerków, a także wycinki drzew w ramach zwiększonego etatu pozyskiwania drewna na terenie puszczy. Wyjątkiem są sytuacje zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Był to środek tymczasowy, o który wnioskowała Komisja Europejska.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz

2 sierpnia - Komisja Europejska potwierdziła, że Polska wypełniła warunki wstępne w obszarze gospodarki odpadami i tym samym będzie mogła wykorzystać 1,3 mld euro m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w gospodarkę odpadami.

11 września - Przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu pierwsze wysłuchanie stron (Komisji Europejskiej i przedstawicieli Polski) ws. postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Komisja zarzuciła polskim władzom, że nie respektują tego postanowienia (Trybunału Sprawiedliwości UE z końca lipca br.) i wystąpiła o nałożenie kar. Minister środowiska Jan Szyszko odrzucał oskarżenia i złożył wniosek o uchylenie zakazu.

15 września - Sejm nowelizuje przepisy, zgodnie z którymi wydawane od 1 stycznia 2018 roku torby foliowe w sklepach nie będą już bezpłatne. Zgodnie z przepisami maksymalna kwota dodatkowej opłaty recyklingowej będzie mogła wynosić 1 zł za jedną foliówkę; w rozporządzeniu do ustawy zdecydowano, że od nowego roku ta opłata wyniesie 20 gr.

29 września - rzecznik resortu środowiska informuje, że polski rząd złożył wniosek o wyłączenie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości UE Antonio Tizzano z postępowania dotyczącego wycinki w Puszczy Białowieskiej. Uzasadnieniem dla tego wniosku miała być postawa sędziego podczas pierwszego wysłuchania stron ws. cięć w Puszczy Białowieskiej. Podczas rozprawy Tizzano sugerował przedstawicielce KE, w oparciu o jakie przepisy unijnego prawa może ona wnosić o kary dla Polski.

1 października - Zaczyna obowiązywać rozporządzenie resortu rozwoju, które zaostrza normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Mniej ekologiczne kotły będzie można jednak jeszcze sprzedawać i instalować w domach do końca czerwca przyszłego roku.

17 października - druga rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu ws. środka tymczasowego, czyli nakazu natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Na wniosek Polski rozprawa została powtórzona; tym razem odbyła się przed 15-osobową Wielką Izbą Trybunału, bo polskie władze uznały, że prowadzący poprzednie wysłuchanie wiceprezes Trybunału Antonio Tizzano nie był bezstronny.

27 października - Sejm nowelizuje ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która powołuje regulatora cen wody. Od nowego roku będzie on m.in. opiniował projekty regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzał taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzygał spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Powołanie takiego regulatora miało wyeliminować ryzyko nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody dla mieszkańców.

6 listopada - 18 listopada - Szczyt klimatyczny w Bonn przyjął zbiór propozycji, które mają być podstawą do uchwalenia za rok w Katowicach pakietu implementacyjnego Porozumienia paryskiego. Uczestnicy oceniają wyniki rozmów jako ważny postęp w walce z ociepleniem klimatu. Jednym z przedmiotów sporu podczas konferencji było dalsze funkcjonowanie istniejącego od 10 lat funduszu przeznaczonego na pomoc dla krajów biednych, którego celem jest pomoc w przystosowaniu ich do zmian klimatu. Dotychczas istnienie funduszu opierało się na Porozumieniu z Kioto. COP23 w Bonn zalecił kontynuację działalności funduszu także po wejściu w życie Porozumienia paryskiego.

Uczestnicy szczytu zgodzili się na instytucjonalizację nowej formy rozmów - tzw. dialogu Talanoa. Pojęcie to pochodzi z języka mieszkańców Fidżi i oznacza otwarty, i obejmujący wszystkich zainteresowanych dialog, którego celem jest podjęcie mądrych konkluzji. Rozmowami w tym formacie mają w przyszłym roku kierować wspólnie Fidżi i Polska.

Brak postępu odnotowano natomiast w kwestii odszkodowań za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi. Kraje rozwijające się postulują wprowadzenie takiego mechanizmu, jednak kraje uprzemysłowione są temu przeciwne, obawiając się, że mogą zostać pociągnięte do finansowej odpowiedzialności za straty będące następstwem zmian klimatu.

20 listopada - Trybunał Sprawiedliwości UE zagroził Polsce, że jeżeli cięcia w Puszczy Białowieskiej nie zostaną zaprzestane (oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego) będą nam groziły kary rzędu 100 tys. euro dziennie.

21 listopada - na konferencji prasowej szef Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski informuje, że ciężki sprzęt stosowny do wycinania drzew w Puszczy Białowieskiej został wycofany.

1 grudnia - Resort środowiska informuje, że za ponad 2 mld zł powstanie druga zapora wraz z elektrownią wodną na Wiśle. Inwestycja ma zakończyć się w 2025 r.

12 grudnia - główna rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotycząca istoty sporu między Komisją Europejską a Polską ws. Puszczy Białowieskiej. Komisja zarzuca Polsce naruszenie prawa unijnego - dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Polska przekonuje, że działa zgodnie z przepisami polskimi i europejskimi. Podczas rozprawy Trybunał zdecydował, że opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej ma zostać wydana 20 lutego. Następnie Trybunał ma ją przeanalizować i wydać ostateczny wyrok.

Kilka dni później minister środowiska Jan Szyszko ocenił, że ostatecznego wyroku ws. puszczy spodziewa się w połowie kwietnia 2018 roku. (PAP)