Odpowiedź:
Ostatni termin rejestracji w ramach REACH upływa w dniu 31.05.2018 r. Termin ten obowiązuje przedsiębiorstwa, które wytwarzają lub importują substancje chemiczne w niewielkiej ilości, tj. 1-100 ton rocznie. Zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. UE L 396 z 30.12.2006 r., s. 1, ze zm.) - dalej rozporządzenie REACH, nie stosuje się przepisów art. 5, art. 6, art. 7 ust. 1, art. 17, 18 i 21 rozporządzenia REACH w przypadku substancji wprowadzonych, wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty lub importowanych przez producenta lub importera co najmniej raz po 1.07.2007 r., w ilości co najmniej 1 tony rocznie. Do tego czasu można sprowadzać substancję w dotychczasowych ilościach. Jeżeli substancja nie zostanie zarejestrowana, to nie będzie można jej wprowadzać do obrotu.

Uzasadnienie:
Dnia 1.12.2010 r. minął okres rejestracji pełnej dla substancji powyżej 1000 ton/rok, substancji R50/R53 powyżej 100 ton/rok oraz substancji CMR kat. 1 i 2 powyżej 1 tony/rok (art. 23 ust. 1 rozporządzenia REACH). Dnia 1.06.2013 r. minął termin ostateczny rejestracji substancji 100 –1000 ton/rok (art. 23 ust. 2 rozporządzenia REACH).Dla rejestracji właściwej pozostałych substancji zastosowanie ma termin 31.05.2018 – termin ostateczny rejestracji substancji 1-100 ton/rok (art. 23 ust. 3 rozporządzenia REACH).

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 11.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami