Czy i w jakiej wysokości organ powinien pobrać opłatę skarbową za wydanie decyzji?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – dalej u.o.s., opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), co dotyczy również wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (stosownie do treści cz. III pkt 9 załącznika do u.o.s.).

Niemniej jednak u.o.s. wskazuje na szereg podmiotów, które ze względu na swój szczególny status zwolnione są z obowiązku wniesienia opłaty skarbowej. Katalog podmiotowych wyłączeń od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej został zamieszczony w treści art. 7 u.o.s., zgodnie z którym zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego. Warunkiem zwolnienia podmiotu z opłaty skarbowej będzie zatem stwierdzenie, czy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w treści zadanego pytania, jest jednostką budżetową w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – dalej u.f.p., jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, zaś podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej "planem finansowym jednostki budżetowej". Zakład opieki zdrowotnej może być prowadzony w wielu dopuszczalnych prawem formach. Punktem wyjścia dla określenia obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej lub jego braku będzie zatem stwierdzenie, czy podmiot – wnioskodawca jest jednostką budżetową w rozumieniu u.f.p. Zasadne będzie w tym celu wezwanie strony do złożenia oświadczenia w tym zakresie i przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających tę okoliczność (np. odpis statutu). Jeśli weryfikacja potwierdzi status podmiotu jako jednostki budżetowej, to uznać należy, że obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej odpada.

Mając na względzie fakt, że podmiot jest odrębną osobą prawną, a tym samym nie jest jednostką budżetową, opłata skarbowa powinna być naliczona na zasadach ogólnych. Kwestią, która jednocześnie pozostaje do rozstrzygnięcia jest zakres termomodernizacji. Jeśli mieści się ona w zakresie remontu (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym), to na podstawie załącznika do ustawy u.o.s. prace te będą - jako wykonywane w budynku zabytkowym - zwolnione z opłaty skarbowej. Jeśli natomiast prace należy kwalifikować jako przebudowę (wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji) to należy w takim wypadku naliczyć opłatę w wysokości 50% opłaty wyliczonej zgodnie z stawką przyjętą w załączniku do u.o.s.