Pełna treść komentarza dostępna jest w  programie Serwis Budowlany .

W obecnym stanie prawnym, wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829), zrezygnowano z normatywnego określenia zasad wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami. Powyższa ustawa - będąca elementem tzw. deregulacji zawodów - wprowadziła zmiany m.in. do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) - dalej: u.g.n., które w kompleksowy sposób regulowały zasady wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami.

Przepisy u.g.n. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. definiowały zakres czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami, określały zasady wykonywania czynności przez zarządcę, regulowały postępowanie w sprawie nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, a także mówiły kwestii odpowiedzialności zawodowej zarządców. Obecnie, zasady wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami wyprowadzać należy z zasad o charakterze ogólnym. Jedną z nich jest zasada sprawowania zarządu nieruchomościami z należytą starannością. Omówienie tej zasady z perspektywy obowiązków zarządcy nieruchomościami jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1. Zakres zadań zarządcy nieruchomościami

Z uwagi na brak w obecnym stanie prawnym normatywnego określenia zasad wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami, zasady te wynikają nie tylko z norm ogólnych dotyczących wykonywania umów, ale przede wszystkim z postanowień umowy. Jak bowiem stanowi przepis art. 185 ust. 2 u.g.n., zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa o zarządzanie nieruchomościami wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres obowiązków powinna więc określać umowa.


Choć obecnie brak jest ustawowego określenia zadań, jakie w ramach swych obowiązków powinien wykonywać zarządca nieruchomościami, to jednak przyjąć należy, że są to obowiązki zbliżone do tych, o których była mowa w przepisach u.g.n. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. A zatem, do obowiązków zarządcy nieruchomościami należeć powinno podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością. Zarządzanie nieruchomością obejmuje również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Umowa z zarządcą nieruchomości może też przewidywać sporządzanie opracowań i ekspertyz, jak również doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarządca nieruchomościami przy wykonywaniu powierzonych mu zadań powinien kierować się zasadą dbałości o ochronę interesu osób, na których rzecz świadczy swoje usługi. Ma temu służyć m.in. obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten przewiduje art. 186 ust. 3u.g.n. W świetle tego przepisu, zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Ponieważ zarządca nieruchomości wykonuje swoje obowiązki w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, przy wykonywaniu tych obowiązków powinien on postępować z zachowaniem staranności, jakiej można oczekiwać od profesjonalisty. Poza takimi cechami, jak sumienność, pilność, obowiązkowość czy dokładność - którymi powinny się odznaczać wszystkie osoby podejmujące się wykonywania określonych zadań, nawet nie mających związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą - zarządca nieruchomościami powinien spełniać znacznie surowsze wymogi. Od osoby podejmującej się wykonywania określonych zadań w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, należy bowiem wymagać wyższego poziomu wiedzy i staranności, niż można oczekiwać od osób nie trudniących się zawodowo danym rodzajem profesji

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany .