Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:

Czy można przenieść decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot?

 

ODPOWIEDŹ:
Nie można przenieść decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot. Przepisy prawa nie umożliwiają przeniesienia decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego na inny podmiot.

UZASADNIENIE:
Decyzję administracyjną można przenieść na inny podmiot, jeżeli jest to przewidziane w przepisach prawa. Decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie można utożsamiać z samą decyzją środowiskową, którą można przenieść na inny podmiot na podstawie art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.