Odpowiedź:
Od dnia 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane* (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach, co do zasady, podlega wyłącznie obowiązkowi dokonania zgłoszenia. Co więcej, w ramach wskazanej nowelizacji budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach została zwolniona z obowiązku dokonania zgłoszenia za wyjątkami wskazanymi w pr. bud. Zatem rozpoczęcie budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych jest już możliwe bez konieczności uzyskania zgody właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2017 r. z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) - dalej u.p.o.p.p., nowelizującej także ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) – dalej u.d.p., do uzyskania rozstrzygnięcia w przedmiocie lokalizacji zjazdu nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy, wydawana na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778). Przy czym zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 3 u.d.p. zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:

  • 1) przed rozpoczęciem robót budowlanych:
    • a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
    • b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  • 2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany.


Jak wynika zatem z treści art. 29 ust. 3 pkt 2 u.d.p. zarządca może żądać od inwestora przedłożenia projektu budowlanego celem uzgodnienia tylko wówczas, gdy sporządzenie tego projektu jest wymagane prawem. Obowiązek taki wynika zazwyczaj z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia z projektem budowlanym. Jak wskazano powyżej taki obowiązek co do zasady nie może powstać odnośnie zjazdów, gdyż te zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i nie zostały objęte wymogiem dokonania zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. Toteż należy stwierdzić, że obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu może mieć aktualnie miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach opisanych np. w art. 29 ust. 3 pr. bud., czy też art. 29 ust. 4 pkt 1 pr. bud. a także w sytuacji nałożenia na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu.

Autror Filip Wasilewski współpracuje z publikacją Serwis Budowlany,  odpowiedzi udzielił 16 stycznia 2017 r.
Więcej pytań i odpowiedzi można znaleźć w LEX Budownictwo.

-------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.