Podmiot wydzierżawił teren od firmy posiadającej decyzje dotyczące gospodarki odpadami (odzysk) na tym terenie. Posiadacz decyzji wyraził zgodę poprzez udzielenie pełnomocnictwa dzierżawcy (firmie) na prowadzenie procesów gospodarki odpadami na tym terenie w jego imieniu.
Czy w związku z powyższym posiadacz decyzji może scedować prawa i obowiązki na dzierżawcę i czy dzierżawca może z upoważnienia występować w jego imieniu i zawierać na siebie umowy dotyczące np. odbioru odpadów potwierdzając wykonanie usługi odbioru odpadów na karcie przekazania?
Dzierżawca będzie mógł prowadzić działalność na wydzierżawionym terenie, polegającą na gospodarowaniu odpadami pod warunkiem posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych – pozwoleń i zezwoleń. Sama zgoda właściciela terenu i udzielone pełnomocnictwo nie uprawniają do korzystania z decyzji administracyjnych będących w posiadaniu właściciela terenu.
Zasadą jest, że prawa i obowiązki o charakterze administracyjno - prawnym nie są przenoszone, chyba że przepisy szczególne na to pozwalają. Takim wyjątkiem jest możliwość przeniesienia pozwoleń emisyjnych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - (art. 190 p.o.ś.), czy przenoszenie praw i obowiązków wynikających z decyzji w wyniku przekształceń spółek prawa handlowego (np. podziału i łączenia spółek – art. 494, art. 531 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)).
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, jednak zgodnie z art. 25 ust. 2 u.o., odpady mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia). W sytuacji, gdy posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma pozwolenie właściwego organu na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 u.o. - wówczas odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów. Dzierżawca nie będzie więc mógł zawierać umów we własnym imieniu na "odbiór" odpadów i podpisywać się na karcie przekazania odpadu, gdyż nie będzie mógł stać się ich legalnym posiadaczem. Jeżeli zatem "legalny" posiadacz odpadów przekaże je do zagospodarowania innemu "nielegalnemu" posiadaczowi – dzierżawcy terenu niemającemu stosownych decyzji na gospodarowanie odpadami, wówczas w dalszym ciągu będzie za te odpady odpowiedzialny.

Alicja Brzezińska