Pytanie
Miasto zamierza przekazać na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny prawo własności do niezabudowanych nieruchomości. Czynność ta odbywa się w ramach jednego podatnika VAT Miasta - Urzędu Miasta, który wykonuje zadania gminy i zlecone przez Skarb Państwa Prezydentowi Miasta. Nabycie przedmiotowych nieruchomości gruntowych do zasobu Miasta nastąpiło przed rokiem 2004, a więc bez podatku VAT. Z kolei Skarb Państwa - Prezydent Miasta w ramach tego samego podatnika jak Miasto - Urząd Miasta zamierza zbyć na rzecz Miasta w drodze darowizny prawo własności do nieruchomości, których Miasto jest użytkownikiem wieczystym. Jedna z nieruchomości – działka gruntu jest zabudowana budynkiem stanowiącym własność Miasta, pozostałe nieruchomości są niezabudowane. Skarb Państwa był właścicielem przedmiotowych gruntów również przed rokiem 2004. Zdaniem tutejszego Wydziału, z uwagi na to, że przedmiotem darowizn będą nieruchomości, które były własnością Miasta i Skarbu Państwa przed wejściem w życie ustawy o VAT, zbycie przedmiotowych nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w myśl art. 7 ust. 2 u.p.t.u.
Mając na uwadze powyższe proszę o stanowisko w przedmiotowej sprawie.