Pytanie
Wskutek przeprowadzonej w spółce kontroli za 2002 r. urząd kontroli skarbowej wydał decyzje określające zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym. Izba Celna uchyliła te decyzje do ponownego rozpatrzenia. Spółka zaskarżyła te kasacyjne rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Urząd kontroli skarbowej na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 o.p. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania kontrolnego, uznając, że wydanie decyzji merytorycznych możliwe będzie dopiero po rozpatrzeniu skargi spółki i wydaniu orzeczenia skutkującego utrzymaniem w obrocie prawnym zaskarżonych decyzji.
Czy zawieszenie ww. postępowania może mieć wpływ na bieg terminu przedawnienia, tj. jego zawieszenie?